خواب لیلا کینه شد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

حتماً پوس �تر فیل �م ژاپن �ی «کینه » را دیدهای �د؛ هم �ان چش �م های قرم �ز وحش �تناک ، «خواب لیلا» اثر مهرداد میرفلاح را بگیرید تا روی بستهبندی فیلم درس �ت ی �ک چش �م قرمز مثل پوستر کینه ببینید و بترسید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.