کف

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگونه؟ اول بروید س �راغ بالاترین قسمت. بع �د همین طور بیایید به س �مت در. این طوری دوب �اره کاری هم نمیش �ود. بهتر اس �ت اول از خطوط میان س �رامی کها که احتمالا کدر ش �ده اس �ت ش �روع کنید. میتوانید مق �دار کمی ماده ش �وینده را به ی �ک لیتر آب اضاف �ه کنید و بعد با اس �فنج آنها را تمیز کنید و بعد بروید س �راغ سطح سرامیکها.

نکته: اگر میخواهید س �رامیک هایتان خط نیفتد از مواد شوینده قوی و غلیظ استفاده نکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.