کابینتها

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگونه؟ یهویی همه بس �اط درون کابینتها را بی �رون نریزید تا گیج نزنید ک �ه حالا از کجا ش �روع کن �م؟!! کابی �ن ب �ه کابین پی �ش روید، کابین �ت را خال �ی کنید، گرد و غب �ار و لکههای آن را بگیری �د، بعد ک �ف آن نایلون مخصوص کابینتها را بیندازید و بعد وس �ایل را دوباره در آن بگذارید.

نکته: اگر کابینتهایتان ام دی اف است، باید آن را با یک اس �فنج مرطوب تمیز کنید و از مواد شوینده و اسکاچ استفاده نکنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.