دیوار

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگونه؟ ب �رای دیوارهای رنگ روغنی،بهتر است فقط از یک دس �تمال و آب سرکه استفاده کنی �د. اگر رنگ دیوارها قابل شستش �و اس �ت، محل �ول آب ولرم و صاب �ون و مقدار کمی مایع س �فید کننده را با اسفنج روی دیوار بکشید و با دستمال تمیز پاک کنید.

نکته: به هیچ عن �وان نباید از مواد پاککننده استفاده کرد زیرا رنگ دیوار را از بین میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.