ظرافت، سلیقه و نظم با دخترها

Jeem - - الصفحة الأولى - مریم ملی irjeem. melli@m.

بالاخره دختری گفتهاند و از قدیم دخترها عصای دست مادرشان بودهاند. در خانه تکانی هم حسابی میتوانید عصای خانواده باشید. کارهایی که دخترخانمها میتوانند در خانه تکانی انجام دهند:

دختر خانمهای باس �لیقه از برق انداختن وس �ایل خان �ه و تمی �ز ک �ردن صندلیها و روکشه �ای آن، غاف �ل نش �وید. گردگیری کردن کار س �ختی نیست و ش �ما به راحتی میتوانید کمک دس �ت مادرتان باش �ید. اگر ه �م مادرت �ان قص �د تعوی �ض روکشهای مبله �ا یا صندلیه �ا را دارد، حتما خودتان در انتخ �اب رنگ و طرح آن دس �ت به کار شوید و پیش �نهاد بدهید. بعدش نگویید چرا این رنگش ال است یا بل است و...!

شستوش �وی پردهها و سرویس خواب )ملحفه ها و رویه بالشها و ...( و رو میزیها در صورتی که طی س �ال غبار زیادی گرفته باشند یا تغییر رنگ داده باشند از آن کارهایی اس �ت که ظرافت و دقت دخت �ر خانم ها را میطلبد. هیچی نباش �د همیش �ه این دست دخترهاست که به شستن میرود و پسرشور نمیکنند.

ه �ر چیزی ک �ه این مدت ب �ا زور یا هر ترفند دیگ �ری در کمدها و ی �ا کابینتهای آش �پزخانه چپانده ش �ده، بی �رون بیاورید و علاوه بر این که غبارش را میگیرید منظم و با حساب و کتاب در جای خودش بگذارید. این در س �لیقه و حوصله شما میگنجد. این مدت ممکن است با دست گلهای متفاوتی که اعضای خانه در این 365 روز گذش �ته به آب دادهاند مواجه شوید، اما از ما میشنوید خوددار و امانتدار باشید و صبر پیشه کنید.

عش �ق خیل �ی از دختره �ا همی �ن تغییر دکوراس �یون اس �ت. تغیی �ر دکوراس �یون و طراحی جدید برای چیدمان منزل یا افزودن وسایل تزیینی کوچک و دستساز میتواند فضای منزلتان را برای رس �یدن عید نوروز، زیبا و متف �اوت کند و خودتان بهتر میدانید ک �ه این کار فقط از یک خانم بر میآید جان ما هر چیز را به آقایان س �پردید این یکی را بی خیال شوید.

شستش �و و ج �رم گیریه �ای وس آشپزخانه را نیز شما انجام دهید.

�ایل

تمی �ز کردن یخچال و گاز و دس �ته بندی ک �ردن مواد غذایی را دخترخانمها به راحتی میتوانن �د انجام دهند. البته یک ظرافتهایی دارد که حتما از مادرتان کمک بگیرید.

تمیزکاری داخل کابینتها و جمعوجور ک �ردن وس �ایل اضافه و ل �وازم بازیافتی هم دست دخترخانمها را میبوسد.

در نهایت س �لیقه و خلاقیتتان را دست ک �م نگیری �د و از آن در چیدم �ان خان �ه و طبقهبندی وس �ایل و اس �تفاده بهینه از مواد بازیافتی به خوبی استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.