لوازم برقی

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگون � ه؟ جرمگیری و لکهگیری لوازم برقی را هم میتوانید با محلول جوش شیرین بگیرید. با دستمال آغشته به محلول جوش شیرین سطح وسیله برقی را کاملا مرطوب کنید و بگذارید 10 دقیقه بماند و بعد با دس �تمال مرطوب و تمیز آن را پاک کنید و در نهایت خشک کنید.

نکته: از الکل صنعتی هم میتوانید استفاده کنید، فقط مراقب پاک شدن مارکهای لوازمتان باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.