م..یشوره، مییاره!

Jeem - - الصفحة الأولى - فاطمهمحمدپور irjeem. mohammadpoor@f.

طبق فرمایش مدیر اجراییِ جیم، باید یک قالیش �ویی نزدیک به جیم را برای گزارش هماهنگ میکردیم. صفحه آگهی روزنامه را جلوی چشممان باز کردیم و شروع کردیم به گرفتن شماره تلفن قالیشوی یها. اولین سوالمان هم آدرس قالیشویی بود، بعد میزان مسافت و کرایه را توی ذهنمان تخمی �ن میزدیم و بعد از اینکه قیافه مدیراجرایی را توی ذهنمان تصور میکردیم، کلا از خیر آن قالیش �ویی میگذشتیم و میرفتیم سراغ شماره تلفن بعدی. دوباره همان آش بود و همان کاسه! وقتی بیشتر پرس وجو کردیم، متوجه شدیم که بله! همه کارخانههای قالیشویی خارج از شهر هستند و ما ناچاریم یکی را انتخاب کنی �م و کلا هم بیخیال محاس �ب هی هزینه و کرایه و تص �ور قیافه مدیر اجرایی ش �ویم، خودمان دست به جیب بشویم تا ببینیم یک قالی از لحظه ورودش به قالیش �ویی چه مراحلی را طی میکند. این موقع از س �ال شستن فرش، جزء جدانشدنی از خانهتکانی است و مثل شتری میماند که حداقل هر 3- 2 سال یکبار در خانه همهمان میخوابد. پس بد نیست که شما هم همراهمان باشید تا ببینید چه اتفاقات جورواجوری برای فرشها میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.