ورود به کارخانه

Jeem - - الصفحة الأولى -

مرحل �ه اول: خاکگی �ری/ این مرحله ویژه قالیهای دس �تباف است و یا قالیهای ماش �ینی که کلی خاک خوردهاند. چون قالیهای دس �تباف س �نگی ناند و هر چندس �ال یک بار شس �ته میش �وند، حتما باید قبل از شس �تن خاکگیری ش �وند. دستگاه خاکگی �ر با ب �رق کار میکن �د و هر بار حدود 30 ف �رش را با قدرت بالا حدود 2ساعت میچرخاند. به نوعی جایگزین مرحله چوبکاری فرش در شست وشوی خانگی است...

مرحل �ه دوم: شس �ت و ش �و/ فرشهای یک اندازه، کنار هم و روی یک س �طح صاف پهن میشوند، آب با فشار روی فرشها گرفته میشود، مواد شوینده ریخته شده و دستگاههای وی �ژه شستوش �وی فرش شس �تن ریشهها همزمان روی فرشها کشیده میشوند، تا حسابی از خجالت کثیفی فرشه �ا و زردی ریش �هها در بیایند. این مرحله ح �دودا 15دقیق های طول میکشد و تقریبا شبیه مرحله چرتکه کشی در شستن خانگی است.

مرحله س �وم: کفگی �ری/ این هم ماشین کفگیر است، فرشهای لول ش �ده با س �رعت توی ماشین میچرخند و آب و کف از قس �مت انتهای ماش �ین خارج میشود، توی ماشین مقداری آب دارد تا کفهای جدا ش �ده از فرش جذب آب شود و به خود فرش نچسبد، این مرحله هم 15دقیقه زمان لازم دارد...

مرحله چهارم: خشک کُن/ اگر فرشتان نیاز به رفو نداش �ته باشد، ای �ن مرحله را مرحله آخ �ر بدانید. فرشهای شس �ته شده در یک روز، بعد از کفگی �ری، همه با هم وارد اتاق ش �وفاژ یا گرمخانه میش �وند و روی میلهه �ای مخص �وص پهن میشوند. انتظار ندارید که گرمخانه با ای �ن عظم �ت و مص �رف بالای انرژی برای ت �ک تک فرشها جدا کار کن �د! ای �ن مرحله ح �دود 12 س �اعت طول میکشد. گرمای لازم ب �رای خش �ک ک �ردن فرشه �ا از ش �وفاژها تامین میش �ود. سوخت ش �وفاژها گازوئیل اس �ت و فقط از اول پاییز تا اواخر اردیبهش �ت کار میکنند و بقیه ماههای سال فرشها ب �ا تاب �ش مس �تقیم نور خورش �ید خشک میشوند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.