با چی میشویند

Jeem - - الصفحة الأولى -

قالیش �ویی ها از پودر شوینده، شامپو، سود و کلر اس �تفاده میکنند. فرشهای قیمتی و نفیس را هم با هیدروس �ولفید میشویند. استفاده از هر ک �دام از این مواد قان �ون خاص خودش را دارد مثلا س �ود که ماده شوینده قوی است باید رقیق شود و هر یک کیلو سود برای حدودا 250 عدد فرش رقیق میش �ود و کلر هم برای تمیز کردن ریشهها به کار میرود...

میانگین درآمد ماهانهتان چقدر است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.