درآم � د:

Jeem - - الصفحة الأولى -

گافهایی به سبک عادل فردوسیپور سوتیهای عادل فردوسیپور کم نیست! شاید دهها و شاید صدها سوتی از او در برنامه زنده 90 دیده باشید! خودش معتقد است بدترین سوتیاش را در برنامه «با جامجهانی 2002 » داده است. آنجایی که بعد از 2 ساعت صحبت با حاج رضایی، هنگام خداحافظی میگوید : «از آقای نصیرزاده که 2 ساعت با ما بودند تشکر میکنیم !» خودش معتقد است آن شب کاملا هنگ بوده است!

دزد بود، مدارکم هست بیخیال! دی ماه 87 بود که منزلش مورد لطف سارقان قرار گرفت. هرچند در مدت زمان بسیار کمی دزدها دستگیر شدند و اظهار ندامت کردند اما جالب است بدانید که این دزدی دوشنبه شب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.