«کوچه نادری»

Jeem - - الصفحة الأولى -

روزهای تکاندنی/ کمد را میتکانم. قفسهها را میتکانم. هی میتکانم و هی پودر میریزم. وایتکس و دستمال مخصوص هم خریدهام... انگشتهایم درد گرفته و کمرم میخواهد بچسبد به زمین. باید همه 365 روز را بتکانم. بتکانم روزهایی را که غصه خوردم. روزهایی که چشمهایم پر توفان شد و دهانم کیپ. روزهایی که سکوت بود و آخرش گوشهایی که به جنبش هوای پشت آیفون از جا میپرید. روزهایی هم بود که از ته دل خندیدم. روزهایی که نوشتم و خواندم. روزهایی که دیدم و شنیدم. 365 روز هست که باید بتکانمش. انگشتهایم درد گرفته و دلم برای بعضی تکاندنها ضجه میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.