«من و زهرای خوبم»

Jeem - - الصفحة الأولى -

عجب حکمتی داشت شبهای قدر امسال ما! شب اول کنار آقا جان، شب دوم کنار آقا مجتبی و شب سوم دوباره خدمت آقاجان... اصلا فکرم کار نمیکند... سخنان این 12 سال اخیر آقاجان دائم از ذهنم میگذرد... لحظه لحظهها... بویژه قبل از ازدواجم... چه پدریها که ایشان در حقم نکرد... میفهمید پدر یعنیچه؟ پدر یعنی کسی که افسار نفس تو را گرفته و مشفقانه نمیخواهد تو در قعر جهنم باشی... پدر یعنی... عذاب میکشم از هزاران سوالی که از ایشان نپرسیدم. یک حمد با توجه، نثار روح مطهر حضرت آیتا... خوشوقت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.