وقنوش تتیها شوزیهسال رهای نگارخانه موقت میشود!

آیا از سر ﻧﻤاد ی نور گذشته خبر دارید؟

Jeem - - الصفحة الأولى - فاطمه آستانی irjeem. astani@f. عکس: میثم دهقانی irjeem. dehghani@m.

5 س �الی میشود که مش �هد یها عادت کردهاند تا چند روزی مانده به سال جدید، غافلگیر شوند. غافلگیری هم از حاش �یه خیابانها و میدانهای ش �هر آغاز میش �ود، جایی که هنرمندان مشهدی، هنرهای حجمیش �ان را به رُخ هم میکش �ند. طرح «اس �تقبال از بهار» در حالی وارد ششمین سال اجرای خود میش �ود که خیلیها چشم میکش �ند تا ببینند امسال چهره شهر با چه نمادهایی تزئین خواهد شد؟ در این روزهای مانده به اجرای طرح استقبال از بهار به یاد نمادهای نوروزی سالهای قبل افتادیم و از مس �ئولان و هنرمندانی که در این س �ا لها به نوعی در اجرای این طرح مش �ارکت داشتهاند، پرسیدیم حال نمادهای سالهای قبل چطور است؟ آن خرگوشهای سفید و قهوهای چاق و چله یا آن دوچرخه عظیم الجثه نوروز 90 که پای هیچ کس �ی به رکابش نمیرس �ید یا اصلا آن دخترکان شیرازی که پای پلههای حافظیه نشسته بودند و مسافران نوروزی صورتشان را جای چهره نداشته آنها میگذاشتند و عکس میگرفتند، راستی این نمادها اکنون کجا هستند؟ آن هایی که 26 اس �ال گذرشان به میدان استقلال افتاده اس �ت، از دی �دن چرخ خیاطی غ �ول پیکری که دام �ن بهار زیر س �وزنش کوک میخورد، متعجب ش �دند. این نماد جالب که با عنوان «یادگار مادر بزرگ» ش �ناخته میش �د، هنر دست «مهدی توسلی» است. او البته با نماد «چوپان نی زن» که در ورودی پارک ملت جانمایی شده بود، نیز سنگ تمام گذاشت. خودش میگوید که این دو کارش را یک ش �ب تاریک در پارک خورشید مشهد دیده اما چون نورپردازی نداشته، از میزان سلامت آنها بیاطلاع اس �ت. او میگوید: البته من پارس �ال دو کار دیگر هم داش �تم، ماکت خودروهایی که با عنوان «خوش رکاب» در 5 نقطه شهر نصب شده بودد و نماد بادبادکها که از سرنوشت هر دویِ این پروژهها بیاطلاعم. نهنگهای �ی ک �ه جس �ت و خیزکنان خاک حاش �یه می �دان فجر را میشکافتند تا خودش �ان را به مقصدی جدید برسانند، سوژه عکس یادگاری بسیاری از مسافران نوروزی بود. این ایده «حسن ملانوروزی » بود از تقویم مغولی که سال 91 را سال «نهنگ » نام نهاد. او از سرنوشت این اثر این طور میگوید: کوچ نهنگها قرار است در آینده نزدیک در حوالی استخر پارک ملت نصب شود. ملانوروزی البته یک کار دیگر هم برای نوروز 91 مش �هد داشته است؛ «پروانه های اس �قاطی که از لوازم دورریختنی ساخته شده بودند و مقابل مراکز تجاری نظیر آلتون و پروما و در مسیر بولوار ملکآباد نصب شده بودند، ساختار مقاومی داشتند که میتوانست آنها را به یک اثر ماندگار برای شهرمان تبدیل کند. » او از سرنوش �ت این آثارش بیخبر است اما تاکید میکند: به نظر نمیرس �د فعلا سیاس �ت مدیریت هنری ش �هرداری ساخت آثار ماندگار باش �د چرا که هزینه کارهای ماندگار بسیار بیشتر است و از طرف �ی این تجربه موقت بودن، خلاقیت و تنوع نمادهایی را که برای سیمای نوروزی شهر مشهد تعریف میشوند بیشتر میکند. به گفته او هزینه س �اخت نماد «کوچ نهنگ ها» 16میلیون تومان بوده اس �ت و اجرای آن دو ماهی زمان برده اس �ت. این هنرمند دوست دارد که کارهایش جایی دورتر از مرزهای مشهد بروند. او میگوید: ش �نید هام چندتایی را به شهرستانها فرستادهاند اما تشنه این هستم که بدانم مردم آنجا چه استقبالی از این آثار کردهاند. کاش مدیریت هنری ما را هم در جریان سرنوشت این آثار میگذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.