فرصتها چون ابر میگذرند

برای سعادت راه سختی در پیش نیست

Jeem - - الصفحة الأولى -

تا به حال ش �ده سرتان را به سمت آس �مان ببرید و چشمتان به ابرهایی بیفتد که به س �رعت در ح �ال گذرند. بعد یکهویی س �خن زیبای علی)علیه السلام( به ذهنتان برسد که فرصتها مث �ل ابر در حال گذرند. اگر نش �ده، لطفا یک کاری کنید که بش �ود، یعنی ی �ک روز که هوا صاف و آفتابی اس �ت و کمی ابرهای س �فید هم در آس �مان در حال گذرند س �رتان را بالا بگیرید و دیدتان را وسعت دهید تا بفهمید با چه سرعتی داریم فرصتها را از دست میدهیم. 1. دل تکانی: همانطور که برای خانهتکانی ارزش قائلاید برای دل تکانی نیز ارزش قائل باشید. عید نوروز فرصت مناسبی است برای خالی کردن دلتان از بغض و کینهها 2. با ه �م بودنهای خانوادگی: ایام نوروز تنها تعطیلات طولانی س �ال است که بیش �تر اعضای خانواده در کنار هم هستند. در این روزه �ای ان �دک حواسمان باش �د فرصت با هم ب �ودن در جمع خانوادگی صمیمی، کنار هم چای و میوه خوردن، وعدههای غذایی کنار هم، با یکدیگر تبادل نظر کردن و کشف دنیاهای هم یا حتی بازیهای خانوادگی را از دست ندهیم. نگذارید کار و مشغلههای همیشگی و تلفن همراه و اینترنت و... این فرصتها را از ما بگیرد. 3. هدی �ه دادن: به اعضای خانوادهتان هدی �ه بدهید. برای هدیه دادن زیاد س �خت گیر نباش �ید، حتی یک سخن زیبا یا حتی یک تماس تلفنی محبت آمیز میتواند یک هدیه خوب باشد! 4. مهمان �ی رفتنهای خانوادگی: مهمانیه �ای خانوادگی را از دس �ت ندهید و به خودتان فرصت دهید که در ارتباط با دیگران خودتان را بهتر بشناسید، دلیلش این است که بخشی از هویت ما در ارتباط با دیگران شناخته میشود. 5. هم �کاری و همراه �ی: در کارهای خان همکاری کنید و شانه خالی نکنید. 6. کم �ک به هم برای تغییر: وقتی آدم میخواهد تغییر کند، اول از همه خودش باید به این نتیجه برس �د که «باید خودم را تغییر بدهم! » بعد میتواند روی کمک دیگران حس �اب باز کند. در این فرص �ت با هم بودن میتوانی �م نقاط ضعفمان را به قوت تبدیل کنیم. مثلا تمرین راستگویی کنید! 7. ش �کرگزاری: ش �کرگزاری یعن �ی «از فرصتی ک میدهد به بهترین نحو استفاده کن! »

�ه و مهمانیها با هم

�ه خدا به تو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.