چشنااقسید هذیاهورژیم لاغریهای نوروزی

گفت و گو با خانم مونا مروارید، کار ارش تغ و درمانی

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگر اضافه وزن دارید یا زیادی لاغرید و شکمتان به پشتتان چسبیده، نوروز فرصت بسیار خوبی است برای اینکه فکری به حال خودتان بکنید. ما به س �راغ خانم مونا مروارید،کارشناس ارشد تغذی �ه و رژیم درمان �ی رفتیم تا درب �اره رژیم درمان �ی و برنام �ه صحی �ح غذای �ی در نوروز راهنماییمان کنند.

�تر از مورد کاسته ش �ود. درهفته بیشتر از 3 تخم مرغ برای صبحانه نخورید.

قبل از مصرف وعده غذایی، س �الاد بخورید. س �بزی و گوجه و خیار و موادی که حاوی فیبر هس �تند به دلیل حجم زیاد و آب موجود در آن، احساس س �یری در ش �ما به وجود میآورد. از طرفی کالری کمی هم دارند.

حتم �ا 3 می �ان وع �ده در برنام �ه غذاییتان بگنجانید. میان وعدههای ش �ما باید کم و سالم باشند مثلا ش �یرینی های خامهای نباشد. پیشنهاد ما می �وه و آب میوههای طبیعی، ش �یر و دانهها و مغزها و خشکبار و بیسکویتهای سبوسدار است.

ن �ان را از رژیم غذای �ی خود حذف نکنید چون باعث تولید س �روتونین در مغز میشود و در نتیجه احساس آرامش و سیری را به وجود میآورد. لبنیات کم چرب استفاده کنید. ب �ا مص �رف گوش �ت، م �رغ و ماه �ی میتوانی �د نیاز ب �دن را به پروتئی �ن تامین کنید. مصرف گوش �ت قرمز را ک �م کنید )3 -2 بار در هفته( و بهتر است از جایگزینهای آن مثل قارچ و عدس نیزاستفاده کنید.

ب �رای کاهش وزن برای یک فرد بزرگس �ال، 87- س �اعت خواب ش �ب کافی است. خواب اضاف �ی در صبح باعث افزایش وزن میش �ود و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش میدهد.

آهسته غذا خوردن باعث حس سیری میشود. وقتی تند تند غذا میخورید متوجه نیستید و پر خوری میکنید.

مصرف غذاهای ش �ور و شرینیها و شکلات را محدود کنید. بهتر اس �ت آبمیو ههای طبیعی را جایگزین انواع غیر طبیعی کنید.

در میان وعدههای تان میتوانید از چای س �بز اس �تفاده کنید. 2 فنجان چای سبز در روز باعث کاهش وزن و نیز به دلیل وجود آنتی اکس �یدان، خاصیت ضد سرطان دارد.

توج �ه کنید کاهش وزنهای ناگهانی میتواند بازگشتپذیر باش �ند و تاثیرات منفی روی بدن بگذارند. کاه �ش وزن تدریجی )2 تا 4 کیلوگرم در ماه( متعادل و قابل قبول است.

میتوانی �د در صبحانهتان پنی �ر خامهای و نان س �بوس دار بگنجانی �د ک �ه ب �رای افزایش وزن مناسب است.

تخممرغ و گوشت را بیشتر مصرف کنید. فراموش نکنید که در میزان مصرف آن باید دقت کنید.

مغزها و دانههایی مثل بادام هندی، بادام زمینی و گردو میتواند به شما در افزایش وزن کمک کند.

مص �رف غذایت �ان را بیش �تر و حجم وعده غذایی را کم کنید.

نوش �ابه را از برنام �ه غذایی حذف کنید چون باعث پوکی استخوان و کم خوابی میشود.

دس �رهایی مثل بستنی و ش �یرینی خامهای را از یاد نبرید.

چرب �ی و ش �کر را زی �اد مص �رف نکنید. در مص �رف کره هم زیادهروی نکنید. عس �ل گزینه خوبی است برای تامین قند طبیعی.

پی �اده روی در روز به م �دت 30 دقیقه برای هم �ه خیلی مفید اس �ت. حداقل 3 ب �ار در هفته و ه �ر بار به مدت 30 دقیقه که میتواند موجب افزایش اشتها در شما شود..

غنیسازی غذاها هم میتواند تاثیرگذار باشد؛ مثلا در انواع سوپ میتوانید از برنج، جوانهها و خامه و کره استفاده کنید.

به این تناس �ب درمصرف م �واد غذایی توجه کنی �د. پروتئین 35 درصد، چرب �ی 15 درصد و کربوهیدرات50 درصد.

دقت داش �ته باش �ید که پرخوری ش �ما را به مقصودتان نمیرس �اند. چون حجم معدهتان کم است و پر خوری در یک وعده باعث ورم معده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.