شهریور

Jeem - - الصفحة الأولى -

بزرگداش �ت ابن س �ینا: بنده خدا 40 ب �ار کتاب ارس �طو را خوان �ده و هیچی ازش نفهمیده بود! ب �ار چهل و یک �م، اندکی س �ردرآورده، اینها را خودش میگوید. الکی که آدم دانشمند نمیشود!

آخ این روزهای آخر تابستانی فاز میدهد برای راه رفتن و قدم زدن و فکر ک �ردن، روی خش خش برگه �ای طلایی پاییزانه. قبول دارید؟

سلامتی پس �ر خاله که وقتی کی �ک در یخچال خراب ش �ده بود، همهاش رو خ �ورد، میگه «مگه چیه؟ خب اگه نمیخوردم، مورچهه �ا میخوردن، مس �موم میش �دن، به مورچه که نمیشه سُرم زد.. .» آخ که چقدر دلم لک زده واسه یک آدم با مرام...

حق آم �وزگارت ب �ر تو این اس �ت که او را بزرگ شماری و حرمت مجل �س و محضر او را نگه داری و با دقت به سخنانش گوش بسپاری... امام سجاد)ع( اینها را گفتهاند ها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.