خرداد

Jeem - - الصفحة الأولى -

آزادی خرمش �هر و روز پدر:- س �لام آقا، کفش مردونه دارید؟ -آره دخترم، یک جفت میخوای؟- نه یک دونه! واسه پای چپ...!

روزی با تعدادی از دوستانم به خدمت امام)ره( رفتیم. منظره جالب �ی دیدی �م و آن اینکه امام مش �غول جارو کردن اتاق خود بودند. یکی از دوستان جلو رفت و گفت: «اجازه بدهید تا اتاق را من جارو کنم؟ » ایشان فرمودند: «هرکس موظف است محل کار خود را خودش تمیز کند» .

خدای �ا به م �ا بصیرتی بده که بتوانیم با همان تک رایِ خودمان، آدم اصلح را انتخاب کنیم...

ش �هادت دکت �ر مصطف �ی چمران: ناهار پادشاهی داشتیم: ماس �ت! س �فره را انداخت �ه و نینداخته، دکتر رس �ید. دعوتش کردی �م بماند. دس �ت هایش را شس �ت و نشست سر سفرهمان. یکی پرسید: «این وزیر دفاع که گفتن قراره بیاد سرکش �ی، چی شد پس؟ !»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.