تیر

Jeem - - الصفحة الأولى -

نیمه شعبان: میان مشغلههای خودم گمم اما/ دلم برای هوایت همیشه دلتنگ است...

یه سوال واس �م پیش اومده! به نظر ش �ما چرا ما بلد نیس �تم مثل آدم، بدون مزاحمت، بدون اسراف، بدون... شادی کنیم؟

بوی رمض �ان پیچیده...روی ماه خداوند را ببوس!

یک ذره بیش �تر نیس �ت ها... ام �ا، هرچ �ی آتی �ش اس �ت از گور هم �ان بلند میش �ود! اگر حواست نباش �د، پدرجدّ آدم را در م �ی آورد! زبان را میگویم... یک فکری باید برایش برداریم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.