مهر

Jeem - - الصفحة الأولى -

در را ب �ه روی حضرت پاییز وا کنی �د... به نظر من، پاییز یک صفحه نقاشی عاشقانه است!

ازدواج حض �رت عل �ی )ع( و حض �رت زه �را )س(: آه �ای، مجرده �ا! خدایی �ش تا ح �الا چق �در نشس �ته اید و به بزرگترین تصمی �م زندگیتان فک �ر کردهای �د؟ ب �ه معیارها و ملاکهای انتخابتان؟

مگر میشود روز بزرگداشت اس �طوره غزلسرایی ایران باشد و ما یک بیت از حافظ نخوانیم؟ به مژگان س �یه ک �ردی هزاران رخن �ه در دین �م/ بیا کز چش �م بیمارت هزاران درد برچینم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.