ﺗﻤاشاگران از انتخاب فیلم من پشیمان نخواهند شد

Jeem - - الصفحة الأولى - بهرام عظیمی کارگردان تهران 15۰۰:

این انیماتور خوب و مطرح کش �ور که با ساخت پویانماییهای «سیا ساکتی» محبوب بینندگان شد، امسال پویانمایی «تهران 1500» را در اکران نوروزی دارد. «عظیمی » میگوید: به عنوان یکی از نویس �نده ها و کارگردان فیلم پیشبینی میکنم «تهران 1500» فروش خوبی داش �ته باش �د ولی ب �ه غیر از ما، تمام افرادی که دس �ت اندرکار سینما هس �تند، فیلم ما را جزو 2 فیلم پر فروش س �ال 92 میدانند، خدا کند «تهران 1500» در گیشه موفق باشد و بفروشد چون با بودجه و هزینه ش �خصی ساخته شد و معتقدم اگر در گیشه موفق نش �ویم نه تنها من بلکه دیگر دوستانم سراغ س �اخت پویانمایی سینمایی نمیروند؛ یعنی کسی دیگر به ما نمیتواند اعتماد کند که ساخت این گونه فیلمها را به ما سفارش دهد. کارگردان این فیلم که در آن بازیگرانی چون هدیه تهرانی، مهران مدیری و... ایفای نقش کردهاند ادامه میدهد: در صورت موفق نبودن فیلم سرمایهگذار میگوید فیلمی که 4 سال زمان صرف ساخت آن شد و از بازیگران خوب و مطرح �ی هم چون «مه �ران مدیری» ، «به �رام رادان» ، «هدیه تهرانی» و... استفاده کردند نفروخت؛ پس چنین آثاری ارزش سرمایهگذاری ندارد. وی با اش �اره به داس �تان این اثر میگوید : «تهران 1500» داستان پیرمردی 160 س �اله به نام «اکبر » (با بازی مهران مدیری( اس �ت. او در آستانه مرگ از ن �وه خود )هدی �ه تهرانی( که در کره م �اه درس میخواند میخواهد به زمی �ن بیاید و ابتدا ازدواج و بع �د مدرکی پیدا کند که او در دهه 1360 در نمایشهای سیاهبازی حضور داشته است... وی عنوان میکند : «تهران 1500» فیلمی اس �ت که برای ساخت آن زحمت زیادی کش �یده شد و امیدوارم انتخاب اول مخاطبان سینما در اکران نوروز باش �د، چون فیلمی شاد اس �ت. قول میدهم تماش �اگران از انتخاب خود پشیمان نمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.