عنوان: نویسنده: ناشر:

Jeem - - الصفحة الأولى -

ریتم س �روده های او توجهی در خور میطلبد. کس �انی که با ش �عر س �ایه مانوس �ند و دل به درخش �ش شعری او سپردهاند، آشکارا رد پای ش �اعرانی چ �ون حافظ و مولان �ا و نیما را در سرودههای او میبینند.

«آین �ه در آین �ه » برگزی �د های اس �ت از س �روده های 9 کتابِ س �ایه، ب �ه انتخاب دکتر «محمدرضا شفیعی کدکنی» . اما اگر این کتاب را ب �رای معرفی انتخ �اب کردهای �م از اینرو نیس �ت که، «آینه درآینه» را به دیگر آثار ابتهاج چون «سیا همش �ق » یا «تاسیان » ترجیح دادهایم، نه... ش �اید عمدهترین دلیل معرفی این کتاب، ملاحظه جیب مخاطب باشد! با در نظر گرفتن اینک �ه میتوانید ب �ا این کتاب، با ش �عر سایه آش �نا شوید و بعد برای خرید دیگ �ر کتابهای او تصمیم قاطع بگیرید. برای شعر س �ایه، بزرگان باید بنویس �ند و آن هم بس �یار بنویسند تا چیزی شود. پس به شعری از او قناعت میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.