بهار سوگوار

Jeem - - الصفحة الأولى -

لاب �د گم �ان بردهاید ک �ه تاکنون نویس �نده جاکتابی هم �ه کتابهای دوستداش �تنی اش را معرف �ی ک �رده! ن �ه... اطمین �ان میدهم که در اش �تباهید. چرا ک �ه برای برخ �ی کتابها همیش �ه در پی لحظات خاصی بودهام تا بتوانم معرفیشان کنم. لحظات ش �اعرانه ای که تمام احساس �م را در سطور جاری کنم. اما افسوس که اگر چنین لحظاتی رخ دهد فرصت معرفی کتاب نیس �ت. اما ب �ا این وص �ف، اینبار دل ب �ه دریا زدم و یک �ی از دوستداش �تن یترین کتابهایم را برای لحظات نوروزیتان معرفی میکنم. پ �س تلاش مذبوحانهام را در معرفی ای �ن کتاب نادیده بگیری �د و حتما این کتاب را در آستانه سال جدید بخوانید.

سرودههای هوش �نگ ابتهاج متخلص به «سایه »، شعر نیست، بلکه یکس �ره خود زندگی است و جال �ب آنکه تن �وع در نوع و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.