ادب و هﻨﺮ در جیم دات آی آر!

Jeem - - الصفحة الأولى -

تعطیلات نوروزی که از راه میرسد بازار دید و بازدید حسابی داغ میشود، شبکههای تلویزیونی هم که تا میتوانند فیلم پخش میکنند، در این بین همه ما انتظار زیادی از این فرصت دو هفتهای داریم تا بتوانیم علاوه بر همه چیزهایی که گفته شد حسابی مطالعه کنیم، فیلم ببینیم و چیز یاد بگیریم، اما واقعیت چیز دیگری است، نکته این جاست که میهمانیهای غیرمنتظره، برنامههای خاص خانوادگی و فیلم و سریالهای تلویزیونی تا حد زیادی در برنامه ما خلل ایجاد میکنند و اسباب این فراهم میشود که در تعطیلات نوروزی حس بد بطالت به ما دست دهد، در این بین راههای میانبری هم وجود دارد که هم وقتگیر نیست هم به اندازه کافی کیفیت مطالعه شما را افزایش میدهد. آنچه در ایام عید از طرف گروه «ادب و هنر » جیم تقدیمتان خواهد شد به قولی یک راه تستی است برای آنکه بتوانید در کنار استفاده از تعطیلات عید با مدیریت زمان از وقتتان استفاده کنید. اما آشی که در سایت جیم برای شما پختهایم: 6 پنب �ه فیلمهای ن �وروزی را میزنیم/ هر شب یکی از بهترین و شاخصترین فیلمهایی را که در آن روز از ش �بکه های مختلف س �یما پخش شده برای شما نقد میکنیم. 7 ش �ما هم منتقد شوید/ برای آنکه بتوانید از دیدن فیلمها لذت بیش �تری ببرید مبانی نقد در س �ینما را هم در چند قس �مت تقدیم شما میکنیم. 8 با مبانی س �ینما آشنا شوید/ اما آموختن نق �د بدون اطلاع از مبانی اولیه س �ینما ممکن نیس �ت، پس مطالبی س �اده و کوتاه هم درباره مبانی سینما تقدیم شما میکنیم. 9 ام �ا داستاننویس �ی.../ مفاهی �م و مبانی داستاننویس �ی به زبان ساده میتواند جرقهای باش �د ب �رای آنهای �ی ک �ه دوس �ت دارن �د داستاننویس ش �وند و در ادامه اگر عیار کافی داش �تند، با مطالعات بیشتری این مسیر را ادامه دهند. برای شروع مطالب ما در سایت جیم به درد شما میخورد. 10 ه �ر روز یک بس �ته ش �عر/ هر چهقدر هم خس �ته باشید ذهنزیبای ما در نوروز حال و ه �وای ش �ما را تغییر خواه �د داد، یعنی ما اینطور امیدواریم. 11 کاریکاتورهای �ی از کلم �ات/ اگر اهل کاریکلمات �ور ه �م هس �تید از ل �ذت خواندن بهتری �ن نمونههای این قالب ش �یرین ادبی در نوروز سیراب خواهید شد. 12 یک رمان میهمان ما باش �ید/ یک رمان خواندنی هم برای ش �ما آم �اده کردیم که هر ش �ب چند صفحه از آن را تقدیمتان میکنیم، اگر ب �ا برنامه ما پیش بروید با اختصاص زمان کمی تا پای �ان تعطیلات یک رمان هم خواهید خواند. 13 پیشنهادهای ما/ شاید رمان ما را دوست نداش �ته باش �ید، پس کلی پیش �نهاد دیگر هم برایت �ان خواهیم داش �ت، هر چن �د روز یک ب �ار یک کتاب به ش �ما معرف �ی میکنیم تا در روزهای تعطیل بخوانید. 14 دیالوگهای برتر/ س �هم سینمادوستان را هم کنار گذاش �تیم، کل �ی دیالوگ خواندنی و خاطرهانگی �ز داری �م ک �ه برای ش �ما حکم خاطرهبازی را دارند، از طرفی ش �ما را به فکر هم وادار میکنند. 15 ضد پیش �نهادها/

ش �ما هم به کمک ما بیایید تا یکس �ری ضد پیش �نهاد فیلم و کتاب برای «ندیدن » و «نخواندن » به همدیگر معرفی کنیم. 16 پیش �واز 92/ اگر دوس �ت دارید بدانید س �رویس «ادب و هنر» جیم در س �ال 92 چه مصاحبهها، مطالب یا نقدهایی خواهد داش �ت سری به س �ایت بزنید، چند موضوع بکر کنار گذاشتیم تا در سایت رونمایی کنیم. 17 بهار بازیها/ با چند داس �تانک و ش �عر طنز با محوریت بهار، بس �ته جادویی «ادب و هنر» جیم در سایت تمام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.