یک حوض پر از نقاشیهای احساسی

Jeem - - الصفحة الأولى - دستقیچی irjeem. info@

«حوض نقاش �ی » س �اخته جدید «مازیار میری» یک �ی از دو فیل �م برت �ر از نگاه تماش �اگران در جش �نواره فیلم فجر ب �ود اما جالبت �ر از خود فیلم، حاضر نش �دن کارگردان و تهیه کننده برای دریافت س �یمرغ بلورین و نام �ه کذایی بود که فردای اختتامیه در رس �انه ها منتش �ر ش �د که در آن، علت حاضر نش �دن ب �ر روی س �ن اختتامیه، برای دریافت سیمرغ از دست وزیر ارشاد عنوان ش �ده ب �ود. همچنین در این نام �ه اتهاماتی علیه برگزارکنندگان جشنواره مبن �ی ب �ر دخال �ت در آرای مردم �ی نیز مطرح ش �ده بود. هم اکنون هم در صفحه اصلی س �ایت رس �می فیل �م، عبارت «برگزی �ده اصل �ی آرای مردم �ی در جش �نواره فیل �م فج �ر » خودنمایی میکن �د. حالا اینک �ه حوض نقاش �ی با وجود اتهاماتی که از س �وی دست اندرکاران فیلم علیه مقامات وزارت ارشاد مطرح شده است، چگونه پروان �ه نمایش در بهترین ایام اکران یعنی نوروز را به دست آورده خودش جای سؤال دارد. حالا از این حاش �یه ها که بگذریم داستان فیلم از این قرار اس �ت: مریم و رضا ب �ا آدمهای دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق س �اده، بلکه یک فرق ب �زرگ و آنها باید تلاش کنند ت �ا به دیگران و از جمله فرزند خود ثاب �ت کنند که میتوانند از پس مشکلات خود برآیند. فیلم همه عوامل یک ف �روش موف �ق را دارد. یک عن �وان جذاب، دو بازیگر خوب و کارآزموده، کارگردانی نام آش �نا و قصهای که مرتب احساس �ات مخاطب را آماج حملات خود ق �رار میدهد. انتخابهای مردمی در جش �نواره فیلم فجر هم که ثابت کرد دس �ت گذاش �تن بر احساسات همیشه جواب میدهد و اشکالات متعدد فیلمنامه میشود را در پس پرده اش �ک پنهان کرد و به منطق، مجال عرض اندام نداد. برای خود من جالب اس �ت که فیلم قبلی میری یعنی «سعادت آباد» به شدت در شخصیتپردازی موف �ق ب �ود و ب �رای هریک از ش �خصی تها موقعیته �ای منطق �ی دقیقی چیده شده بود. اما حوض نقاش �ی یک اثر س �اده انگارانه، سطحی و کاملا احساسی است. از آن فیلمها که خواسته به همه چیز بپردازد: مشکل ی �ک زوج را بگوی �د، مش �کل بچه، مشکلات اقتصادی، زندگی معلم، جایگاه خان �واده و... اما در نهایت به جای پرداختن به یک ایده مرکزی و دادن پیام خود در پایان فیلم، با کلافی س �ردرگم از وقایع بیربط روبهروییم که تنها واکنش «آخِی طفلکیا» را در مخاطب برمیانگیزد. ب �ازی جواهریان و حس �ینی در نوع خود جالب توجه و خوراک کسانی است که آمادهاند مقهور چیزی ش �وند که میبینند ت �ا همه ضعفهایش را ی �ک ج �ا بریزن �د دور و یک جا به س �تایش آن بپردازن �د. لاب �د دیدهاید که تیم اس �تقلال یا پرس �پولیس هرچقدر هم که بد بازی کنند، فقط کافی است پیروز شوند تا تماشاگرانشان راضی و خوش �حال باش �ند. این هم از ای �ن قبیل فیلم هاست. نمونهای ضعیف از فیلم «من سام هستم» که احتمالا خوب میفروشد اما خیلی زود هم از ی �اد خواهد رفت. در مجم �وع یک گام به عقب برای مازیار میری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.