سالی که نکوست از بهارش پیداست

Jeem - - الصفحة الأولى - ورزشمان در سال 92 را پیشبینی میکند

پارس �ال که همان اول س �الی و در همان ش �ماره اولی تیتر زدیم: «س �الی که نکوس �ت از ورزشش پیداس �ت ... »! امسال هم باید همین را بگوییم. باور کنید از قدیمالایام گفتهاند «س �الی که نکوست از بهارش پیداست.. .» ! باید بنشینیم و منتظر باشیم ببینیم قرار است ورزشکاران ما در رشتههای مختلف در س �ال نویی چه گلی به س �رمان میزنند. نه اینکه الکی س �رخوش باش �یم اما ته ته دلمان میگوید س �ال ن �ود و دویی قرار اس �ت خوش خوش �ای ورزشمان شود. قرار است یک دل سیر عقدههای فروخردهمان را دفن کنیم در زبالهدان تاریخ و برویم به سمت موفقیت. کلی فکر کردهایم تا به این نتیجه رسیدهایم که امسال به نظرمان همه ورزشمان رونق میگیرد. دیگر نه خبر از تعلیق فدراسیونی خواهد بود و نه حس �رت رفتن به جامجهان �ی به دلمان میمان �د. آنطور چپ چپ نگاهمان نکنید. به جان خودمان الکی خوش نیستیم از قدیم گفتهاند سالی که نکوست از بهارش پیداست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.