یااستقلال، یاپرسپولیس، یااستقلال پرسپولیس!

Jeem - - الصفحة الأولى - قهرمان لیگ برتر و جام حذفی را پیشبینی میکند

اگ �ر حافظه جیمیم �ان یاری کند، س �ال 87 بود که سرخپوش �ان پایتخت در ی �ک پیروزی به قول فردوس �یپور دراماتی �ک، قهرمان لیگ ش �دند و زردپوش �ان نصف جهان را با دس �ت خالی راهی دیار زایندهرود میک �رد. در این بحبوحه قهرمانی پرسپولیسیها چشمانمان به انتهای جدول منور شد و ب �ا نیمنگاهی نام تیم قدرتمند)!( اس �تقلال را در رده س �یزدهم جدول دیدیم ک �ه بدون هیچ امیدی با حس �رت به جام قرمز نگاه میکردند. اما خیلی زود پس از گذش �ت هفتهه �ای پایانی جامحذفی فینالیستها مشخص شدند و استقلالیهای انتهای جدول در کمال تعجب و تنها با تغییر یک سرمربی جامحذفی را از آن خود کردند و دو جام معتبر لیگ سرخابی ش �د. بنابراین امسال هم هرگونه احتمال عقلانی)!( در قهرمانی پرسپولیسیها در جام حذفی دیده میش �ود. استقلال را هم که ظاهرا در جایگاه ثابتش در صدر جدول چس �باند هاند. حالا شما هم اگر پ �ای پیشبینی قهرمانها در س �ال 92 افتادید فراموش نکنید که غیر ممکن، غیر ممکنه...!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.