لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 بفرستید.

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �لام کمیک این هفت �ون خیلی جالب بود اما چرا دختر از زیر کار در رفته. واقعا نامردیه داداش من تا اسم خونه تکونی میاد یادش میاد درس داره یا بیرون کار داره اصلا خونه نیست. هم �ه کارارو منو مامان �م میکنیم بعد اون میاد میگه وای من چه قدر خستم. 41610937...

جیمی صاح �ب اون خونهای که برای خانه تکانی عکسشو گذاشته بودی، اوقدر پول داره که یه مس �تخدم بگیره خونشو تمیز کنه، دیگه نیازی به یادگیری ترفندانیست. 54420937...

ب �رای جیم: صدای خن �ده دانههای برف را میش �نوی ک �ه رقصکنان از آس �مان به زمین میآین �د و آرام در دل زمی �ن ف �رو میروند تا دوباره در آغاز بهار در وجود جوانهای س �ر از خاک بیرون آورند. 53440937...

س �لام جیم عزیز. از اینکه به پیش �نهاد من توج �ه ک �ردی و زمینه ذهن زیبا س �اده ش �د بینهایت سپاسگزارم. 58960937...

سلام جیم اگه میش �ه یکبار دیگه آموزش دس �تبند و آموزش س �بزه رو چاپ کنین. لطفا خیلی احتیاج دارم بچاپ. 49810915...

جی � م: این مطلب و س �ایر مطال �ب جیم را میتوانید در سایت بخوانید.

س �لام جیمی، آخه مجید حسین زاده با اون قیافه مثبتش کجا به ترقه فروش میخوره؟!!!

04880938... پایاننامه دهم اس �فند سعید برند خوب بود اما به لابی مرغ و گوشت و موز و آجیل و...... اشارهای نکرد شاید بچه محل بعضیهاست که همه چی ارزونه 97930915...

س �لام جیمی. تو مشاورهچی گفتی قهرمانی ثامنمشهد ولی قهرمانی رو از مشهد پس گرفتن دادن سبزوار بهتره برید از تیمهای ثامن سبزوار گ �زارش تهیه کنید که آبروی اس �تانو خریده و فقط همین امس �ال تونسته قهرمانیهای زیادی بدست بیاره. 15500937...

س، جیمیجون خیلی دوس �ت دارم وخیلی مطالبت قش �نگه. راس �تی بخش غم نان ودرد بسیار،خیلی قشنگ بود، دلم شکست. مرسی

17810938... ج. ذهنزیب �ای ای �ن هفته فوقالع �اده بود، هرک �س این مطالبو انتخاب میکنه، س �لیقه اش بی نظیره! میش �ه بگید این ش �عرا و متنها و... رو از کجا انتخاب میکنید؟؟ 46140933... جیم: از کتابهای شعر! جیمی س �لام. میخواس �تم به هم س �ن و س �الای خودم بگم زیاد مامان باباش �ونو واسه خرید عید اذیت نکنن گناه دارن امسال خرجا بالا و درآمدها کمه! 79890915...

جیمی تو هم دلت الکی خوشهها! من امسال کنکوریام همین که اتاقمو فقط تمیز کنم بسه کمک به مامان که پیشکش! 40680915...

جیمی با این گرونی گوش �ت، تا چند وقت دیگ �ه جلو پای عروس و دوم �اد مجبورن تن ماهی باز کنن. 78370935...

س �لام جیمیج �ون، میدونم ی �ه گزارش رو 2ب �ار تکرار نمیکنی، ولی من منش �ی یک دفتر قالیش �وییم، اینجا یه آقایی هست، اسمش مجید زحمتکش �ه، مثل زبل خان میمونه، همه جا هس �ت، واقعا هم زحمتکشه، بیاین باهاش مصاحبه کنین، زندگیش به اندازه 3تا ش �اهنامه است. 83200935...

سلام جیم، من شبهای جمعه پیامک انتظار برای دوستانم میفرستم اگه لطف کنی وکمکم کن �ی ممنون میش �م. دع �ات میکن �م جیمی!

46000915... س �لام جیمیجون. الان ساعت دو صبح تو قطار تو برف �ا گیرکردم دو س �اعته بیحرکتیم مون �دم آبم کم بود نونم ک �م بود دکترا گرفتنم چی بود دیگه اینو چاپ کن درس عبرتی بشه واسه سایرین... 96170936...

س �لام جیمی س �تون این هفته ذهن زیبات خیلی دلگیر بود.... 85390937...

س �لام جی �م. ی �ا داس �تا نهای در جیم در ش �هر خیالی است و س �اخته ذهن یک نفر، یا اینک �ه اون بنده خدایه ترق �ه فروش یک کم خل تش �ریف دارن . آخه کی برای 10تا ترقه 300هزار تومان!!!!! میده.... هر کی هست خیلی خله! 24080938...

س �لام جیمیجونم. مطلب آب، جارو، خانه تکانی... عااااالی بود. مرسی. 50870938...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.