بای بای ما رفتیم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �لامی چو بوی خوش فصل بهار به همه شما جیم خوانانی که آخرین آنتن سال 91 را می-خوانید. چشم به هم زدیم و 48 شماره دیگر جیم هم چاپ و تقدیم حضورتان شد، تا اینکه س �ال 1391 هم به پایان رسید! هر چند در این چشم بهم زدن و به خاطر چاپ شدن این 48 شماره پدر چشمانمان درآمد ب �س که به «کاغذ »، «مانیتور » و صد البته به «جیب دبیر جیم» چشم دوختیم!! اما هر چه بود این یک سال هم به خیر و خوشی تمام ش �د و امیدواریم توانسته باشیم آنچه شما خواس �ت هاید را کمی تا قسمتی تامین کنیم. البته این روزها که ش �ما به استقبال نوروز میروید ما در ب �ه در به دنبال دفتری برای پهن کردن بس �ا طمان میگردی �م! مثل این س �ریا لهای 90 قسمتی که در قسمت آخر، خانهشان میافتد وسط بزرگراه و باید تخیله کنن �د و بروند پی کارش �ان، دفتر جیم هم افتاده اس �ت دست قس �مت فنی روزنامه و ما که زورمان کمتر اس �ت باید خالی کنیم و بروی �م یکجای دیگر، ح �الا کجای این شهر بتوانیم یک دفتر نقلی اجاره کنیم، خدا میداند! البته ما تقریبا به «دفتر به دوش �ی » عادت کردهایم چون در 6 سال انتشار جیم، با این دفعه آخر 5 بار به این دفتر و آن دفتر نقل مکان کردهایم! ام �ا خبر خوش س �ال 92 برای ش �ما این ک �ه در س �ال جدید بنده که هم �ان اولین کامنتدونینوی �س جی �م باش �م، دیگر در خدمت شما نیستم، از کسی پنهان نیست از شما چه پنهان دفعه اول که در خدمتتان ب �ودم و این نیمچه س �تون را راه انداختیم با اس �تقبال نس �بی مخاطبان روبه رو ش �د که ظاهرا باید در هم �ان اوج خداحافظی میکردم، اما نمیدانم اش �تباه علی دایی را مرتکب ش �دم یا آب هند روی قلمم تاثیر منفی داش �ت که دفعه دوم که خدمتتان رس �یدم دیگر با آن استقبال مواجه نشدم!! ح �ال چه بهتر این که به خواس �ت ش �ما مخاطبان احت �رام بگ �ذارم و وقتی حرفی برای گفت �ن ندارم، جایی را اش �غال نکنم و بروم کنار تا لااق �ل بادی بوزد! مخلص کلوم این که بای بای ما رفتیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.