«بهارنارنج »

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �اران که میآید دلم «زیارتِ جامعه» میخواه �د. زی �رِ این ب �ارانِ نرمِ لطی �فِ بهاری بیشتر... بخوانم و برسم به آنجا که «و بکُِم ینزّل الغی �ث »؛ برای خاطرِ عزیز شماهاس �ت که باران میبارد، که آسمان دریغ نمیکند، که روزگارِمان نو میشود. تر و تازه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.