«برای خاطرآیهها »

Jeem - - الصفحة الأولى -

کسی که میخواهد عزیزشود/ خیلی ازکارهای روزانه ما، تلاشهای ما در زندگی، از سرِ آن است که دوست داریم عزیز بشویم. به آبرو و اعتباری برسیم. در چشمِ خلایق کم و پست و حقیر جلوه نکنیم. درس میخوانیم، کار میکنیم، پول درمیآوریم، لباسِ خوب میپوش �یم، خانه خوب، ماش �ینِ خوب، ش �غل خوب، همس �ر و بچههای خوب... دوس �ت داریم دیگر هم ببینند و به ما به دیده تحسین نگاه کنند. به هر دری میزنیم و هر تلاشی میکنیم تا سرِمان را بالا بگیریم میان خلق خدا. بعد این وسط، اگر لطمهای بخورد به این داش �ته هایمان، دیگر انگار همه آن عزت و آبرویمان را باختهایم. بعضیها اما عزت و اعتبارشان را از پول و خانه و خودرو و مدرک نمیآورند. هیچکدام از اینها را هم ندارند اما در چش �م خلایق عزیزند، معتبرند. تویِ دل مردم محترم و دوستداشتنی اند بیآن که داشته دنیاییِ ویژهای داشته باشند. خدایی داریم که وعده داده اگر حسابِ خودتان با من را صاف کنید، رابطهتان را با من اصلاح کنید، من خودم تضمین میکنم که رابطه ش �ما را با مردم اصلاح کنم، درست کنم. حتی بالاتر از این؛ در قرآنش وعده داده که محبتّ اهل ایمان و عمل را در دلها میاندازد. )مریم/ 69( آنها را پیشِ مردم عزیز و دوستداش �تنی میکند. خدایی که بلد اس �ت در قلبها نفوذ کند، خدایی که بلد است ذهنیتها را، محبتها را، علاقهها را تدبیر کند، مدیریت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.