«پنج روز»

Jeem - - الصفحة الأولى -

«یک روز ب �ه دنیا میآییم؛ ی �ک روز کودکیم و آزاد؛ ف �ردای کودکی جوان میش �ویم؛ روز بعد پیر ش �ده ایم و سن و س �الی ازمان گذشته؛ روز پنج �م هم از دنی �ا میرویم. زندگ �ی در دنیا به همین کوتاهی اس �ت .» خواندنیها، ش �نیدنی ها، امروزیه �ا، نس �خ هها و دیدنیه �ا، بخشهای اصلی آخرین وبلاگ امس �ال است. بخشهایی ک �ه علاوه بر محت �وای س �اندویچ یاش دغدغه بیان س �بک زندگی دارد ام �ا مطالبش با محتوای س �ایت های معمولی که با عنوان س �بک زندگی کارمیکنن �د، تفاوت دارد. پنجروز به موضوعات مت �داول و کاملاً عادی و ظاهراً س �اده و جزیی زندگی میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.