یارانه 2۵۰ هزار تومانی از سر ما زیاد است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

رییسجمهور: اگر عدهای میگذاش �تند که قانون هدفمن �دی یارانهها به طور کامل اجرا شود، امروز به مرحلهای رسیده بودیم که میتوانس �تیم به هر ایران �ی ماهانه 250 هزار تومان یارانه بپردازیم.

جوابي � ه: آق �ای رییسجمه �ور ما همین الان ه �م ماندهایم با این 45 هزار تومان چه کار کنی �م، بگذارید همین را خرج کنیم بعد بروید سراغ 250 هزار تومان!

احم �د توکل �ی )نماینده مجل �س(: در ظاهر حضرت جبرئیل هر ش �ب بر یک نفر تکلیف میکند که نامزد شود و وقت به بنده نمیرسد.

جوابيه: خوب ش �ما که خودتان سال 80 نامزد بودید! اگ �ر آن زمان هم منوال همین بوده، حداقل خاطرهای در این باره برای ما بگویید؟!

مایلی کهن )سرمربی گهر دورود(: شهر به ش �هر و روستا به روستا گدایی میکنم تا ورزشگاه دورود تکمیل شود.

جوابي � ه: فق �ط مراق �ب باش �ید م �ردم نیتتان را اش �تباه نگیرند، آخ �ر هر چه به ای �ام انتخاب �ات ریاس �ت جمهوری نزدیک میش �ویم، شهر به ش �هر و روستا به روستا گشتن اپیدمی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.