هزینه یک خانوار چقدر است؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمود احمدینژاد: هزينه يك خانواده به راحتی با .......... تامين میشود. پول یارانه ها دلالی خودرو در بازار روزی 32 ساعت کار هزار متر باغچه

يحيی گلمحمدی (سرمربی پرسپوليس): .......... در شان پرسپوليس نيست. خوردن پرتقال زیر 10 هزار تومان کلا فوتبال بازی کردن

مديرعامل سازمان تاكسیرانی: افزايش خودسرانه نرخ تاكسیها .......... است. وابسته به کلفتی گردن مسافران به عشق راننده حق مسلم ما تخلف آشکار بازی در لیگ ایران مقام ششمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.