لیگ برتر یا دیگ برتر؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

مهدی تاج )سرپرس �ت س �ازمان لیگ(: اگر قاطعیت س �ازمان لیگ نبود لیگ ما دیگ میشد. گروه شبیهس �ازی جارچی هم با این ادعا موافق اس �ت و دلای �ل زی �ر را در تایید این س �خن از خودش تراوشیده: - هی �چ گونه بینظمی و ش �لوغی در فوتبال ما دیده نمیشود ولی داخل دیگ، هرچه دم دست آشپز باشد ریخته میشود. - دی �گ )مخصوصا اگر ش �له باش �د( همیش �ه اطرافش ش �لوغ و یا حتی صف است اما لیگ ما همیشه بدون حاشیه و شلوغی است. - اساس �ا دیگ روی اجاق همیشه داغ است اما فوتبال ما... )اسمش رو نیار سوز اومد( - ته دیگ همیش �ه خوش �مزه است ولی ته لیگ همیشه با ناراحتی و تلخی همراه است. - اگر آشپز دو تا شود غذای دیگ یا شور میشود و یا بینمک ولی فوتبال ما با 20 سرآشپز باز هم به دل مسئولان میچسبد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.