صنعت کشتیرانی منهدم میشود؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

دلش �ور هپور: آق �ای مش �اوره چی وزی �ر ارتباط �ات و فن �اوری اطلاعات گفته س �ال 92 قطعی اینترنت نخواهیم داش �ت. آیا قرار اس �ت صنع �ت کش �تی رانی منهدم ش �ود و دیگر هیچ لنگری روی کابل اینترنت نیفتد؟!

مش �اور هچی: خی �ر، ش �ما نگ �ران صنع �ت کش �تیرانی نباش، چن �د فرضیه محتمل اس �ت. اول اینکه کش �ت یها از لنگرهای چینی اس �تفاده کنند، که بیکیفیت است و در برخورد با شیلنگ اینترن �ت ما، خ �ودش میش �کند. دوم اینکه به تعدادی کوسه بیکار پولی داده شود تا به صورت شیفتی از شیلنگ مذکور حفاظت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.