ماجرای نان بازو خوردن و مرد کهن

Jeem - - الصفحة الأولى -

نظرس �نجی 6 سال پیش س �ازمان ملی جوانان نش �ان میداد مس �ائل مالی و مادی دغدغه 26 درصد جوانهاس �ت. )روزنامه همشهری س �ایت آفتاب( شاید همین مسئله باعث ش �د تا یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای احمدینژاد برطرف کردن بیکاری و ایجاد شغل برای جوانها باشد. جوانهایی که خیلیهایشان یک مدرک دانشگاهی هم در جیب داشتند. رئیسجمهور زمانی وعده داده بود که معضل بیکاری را تا سال 86 یا 87 حل و فصل میکند، اما کمی بعد این فرصت را تا سال 92 به تعویق انداخت. )پایگاه خبری تحلیلی فردا( از دعواها و کش �مکش های سیاسیون بر سر مفهوم «اش �تغال » که بگذریم، بد نیست نیم نگاهی داشته باش �یم به قولهای دولت در 8 س �ال گذشته برای برطرف کردن بیکاری که البته حتما بخشی از آنها محقق شده اما نه آن قدر که این معضل از فهرست دغدغههای جوان ایرانی خارج شود.

اول: ريشه كنی بيکاری تا سال 87 احمدینژاد س �یزدهم بهمنماه 1384 در جریان سفر استانی به بوشهر این وعده را میدهد که تا 32- سال آینده یعنی تا سال 87 مشکل بیکاری را به طور کامل برطرف کند. )پایگاه خبری تحلیلی فردا(

دوم: ريشه كنی بيکاری تا سال 88 یک س �ال بعد رئیسجمهور در نوزدهم خرداد ماه 1385 و این بار در س �فر استاني قزوین، قولش را تکرار کرد. آن زمان وی ابراز امیدواری کرده بود که در ظرف 3 س �ال آینده ریش �ه بیکاري قطع شود. )پایگاه خبری تحلیلی فردا(

سوم: ريشه كنی بيکاری تا سال 90 تقویم به یازدهم خرداد ماه 1389 رس �ید، روزی که احمدینژاد در جمع ایلامیها پُشت تریبون رفت و وعده داد که ظرف 3- 2 سال، بیکاري از فهرست مشکلات مردم خارج ميشود. تاریخ جدیدی که وی برای ریشه کنی بیکاری اعلام کرد خرداد 1391 تا خرداد 92 بود! )پایگاه خبری تحلیلی فردا(

چهارم: سال 90 و دههای جديد و اميدهای نو! رئیسجمهور 24 فروردین 1390 یکبار دیگر تاریخ ریشهکنی بیکاری را جابهجا کرد. وی در آن تاریخ در سفر سیستان و بلوچستان گفت: 2 میلیون و 400 هزار بیکار از دورههاي گذشته وجود دارد و سالي یک میلیون و 200 هزار جوان جدید وارد بازار کار ميش �وند که اگر س �الي فقط یک میلیون و 500 هزار ش �غل ایجاد کنیم چندین سال طول خواهد کشید که نرخ بیکاري به حد استاندارد برسد. از این رو دولت تصمیم گرفته است با دو گام بلند، بیکاري را از ایران ریشه کن کند. دولت همه امکانات و ش �رایط را فراهم کرده تا امس �ال 2.5 میلیون شغل ایجاد کند. بر اساس این سخن احمدينژاد ، قبل از پایان سال 1391 بیکاري باید ریشه کن میشد!

پنجم: ريشهكنی بيکاری تا سال 92 رئیسجمهور 21 فروردین 91 بار دیگر از تاریخ جدید ریشه کنی بیکاری سخن گفت و آن را سال 92 اعلام کرد و وعده برپایی جشن بیکاری را داد. وی در سفر به اسلامشهر وعده ایجاد سالانه 2.5 میلیون ش �غل را تکرار کرد و گفت: ب �ا حرکت همهجانبه در این زمینه انش �اءا... تا پایان سال آینده )1392 ) بیکاري در کش �ور ریشهکن ميشود. )پایگاه خبری تحلیلی فردا(

چرا میگوييم نشد؟ طبق اعلام وزیر س �ابق کار، تعاون و رفاه اجتماعي در کمیس �یون جه �اد اقتصادي و برنام �ه و بودجه، اش �تغال سال 84، 590 هزار، س �ال 85، 222 هزار، سال 86، 251 هزار، سال 87، 592 هزار و سال 88، 500 هزار بوده اس �ت. وی در اس �فند ماه سال 90 پس از اینکه در خصوص 2.5 میلیون ش �غل وعده داده ش �ده از وی سوال ش �د، گفت که دولت قول ایجاد 2.5 میلیون ش �غل را نداده بود. )پایگاه خبری تحلیلی فردا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.