گچ و تختههای گران

Jeem - - الصفحة الأولى -

در اواس �ط دهه 80 قیف معروف کنکور آن قدر دهانش را گش �اد کرد تا این که بخش زیادی از جوانهایی که روزگاری نیمکتهای دبستانشان را ب �ا 3 نف �ر دیگر ش �ریک بودند، در حس �رت صندلیهای دانش �گاه نمانند اما خب دانش �گاه دولتی سهم همه قبول شدگان نبود و با توجه به ظرفیت پذیرش محدود این مراکز، دانشگاههای غیردولت �ی و آزاد رون �ق گرفتن �د. اینجا بود که بحث شهریهها داغ شد. رئیسجمهور کشورمان که خودش کرسی استادی در یک �ی از دانش �گاه های معتب �ر پایتخت را در اختیار داش �ت، از همان روزهای اول پایش را در یک کفش کرد که باید مشکل شهریه دانشگاهها، برطرف شود )سخنان رئیسجمهور در جمع مردم پیش �وای ورامین س �ایت الف( اما بعد از گذشت 8سال، همه چیز جور دیگری نمود یافت. نیم نگاهی به ارقام شهریه دانشگاه آزاد در فاصله س �ال های 86 تا 91، حکای �ت از افزایش 10 تا 15درصدی در هر س �ال دارد اما روزنامه هفت صبح چندی پیش جدولی از شهریه علیالحساب دوره کارشناس �ی چند رشته مختلف در دانشگاه آزاد را چ �اپ ک �رد که ب �ا احتس �اب 10واحد آموزشی، افزایش میزان شهریه در فاصله مهر 90 و 91 بسته به نوع رشته آن، 11 تا 27درصد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.