ﻧﻤیتوانیم وام ازدواج و شغل جوانان را پیگیری کنیم!

پاسخ مدیرکل ورزشو جوانان خراسانرضوی به پیگیری خبرنگار جیم درباره وعدههای دولت:

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسینزاده irjeem. [email protected]

در روزهاي �ی كه به ق �ول بعضیها، دول �ت وعدههايش را با وعدههای جديد روش �ن میكند، ب �ا مدير اداره كل ورزش و جوانان گفتوگو كرديم تا ببينيم میشود پيگير اين همه وعده شد و اصلا چه طور يك وعدهای داده میشود و اصلا اجرايی نمیش �ود! در اين گفتوگوی حضوری، آقای دكتر هاش �می مدي �ر اداره كل جوان �ان و ورزش و آقای طالبيان معاون امور جوانان اين اداره كل حضور داشتند.

آقای دكت �ر، وام ازدواج كه داس �تان دراماتيکی دارد! يك دوره كوتاهی اعلام ش �د كه به يك زوج 10 ميليون تومان وام میدهي �م، ولی در حال حاضر ماههاس �ت كه از پرداخت وام ازدواج هيچ خبری نيست. شما در جريانيد!؟

هاش �می: اخیرا آق �ای اکبری اعلام کردند ک �ه به یک زوج 5 میلیون تومان میدهند که البته یک سری شرایط دارد. اداره شما در قبال اين كاهش اعتراضی هم داشته است؟ طالبیان: اداره ورزش و جوانان در چهار حوزه فعالیت میکند: حوزه اول، ارتقای هویت دینی و ملی جوانان اس �ت. حوزه دوم، الگ �وی زندگی و س �بک زندگ �ی جوانان، حوزه س �وم، ازدواج جوان �ان و حوزه چهارم هم ارتقای فعالیتهای جوانان در حوزه مشارکت است. بر اساس دستورالعملهای قانونی، در حوزههایی ک �ه متولی خ �اص دارد، اداره کل ورزش و جوانان نباید دخالت نکند. مثلا ما اداره کار و امور اجتماعی داریم یا مجموعه بانکها را داری �م، بنابراین درباره وام ازدواج با حضور مجموعه بانکها، م �ا خیلی به آنها ورود پیدا نمیکنیم. ح �الا اگر حوزهای متولی خاص نداشته باشد، ما در آن حوزه مسئولیم و پاسخگو هستم. پس الان نقش شما در اين موضوع چيست؟ هاشمی: ما به عنوان مدعی الامور جوانان، کارگروههایی در حوزه کار ی �ا بانکها داریم که در آنجا پیش �نهادهایی میدهیم. مثلا ما از کاهش یا تعلیق وام ازدواج به این سازمانهای خاص، اعلام نگرانی میکنیم. اما قانون به ما اجازه دخالت در این امور را نمیدهد.

الان فرض میكنيم شما در حوزه وام ازدواج يك پيشنهادی میدهيد، خودتان پيگير اجرايی شدن پيشنهادتان میشويد؟

هاش �می: قانونگذار به هی �چ وجه اجازه دخال �ت در فرآیند یک دس �تگاه تخصصی را به ما نمیدهد. وظیفه ما انتقال دغدغه، پیشنهاد، جمعبندی و برگزاری کمیسیونهای تخصصی است.

خب الان اين پيش �نهادها را بالاخره بايد پيگيری كرد تا به سرانجام برسند؟

طالبی �ان: تا یک حدی ما باید پیگی �ری کنیم. بیش از اینکه ما پیش �نهاد را بدهیم در راستای سیاستهای ما نیست. اصلا ممکن اس �ت وزارتخانه در تهران پیش �نهاد بهتری در آن زمینه داشته باشد و آن را عملی کند. الان پس خيلی اجرايی نيستيد!؟ هاش �می: ببینید اگر قرار باشد در همه امور مربوط به جوانان، وزارت یا اداره کل جوانان و ورزش دخالت کند، اصلا ممکن و عملیاتی نیست. اصولا ساز و کار سازمان جوانان، اجرایی تعریف نش �ده که بتواند وام ازدواج و شغلشان را پیگیری کند. اصلا این ساز و کار را ندارد و نمیتواند هم داشته باشد.

الان مث �لا در همين مورد وام ازدواج، بالاخره دس �ت آخر بايد چه كار كرد؟

هاش �می: ما که وام نمیدهیم. اصلا م �ا آنقدر پول نداریم که وام بدهی �م ول �ی پیگیریهایش و هماهنگیهای �ش با بانکها را پیگیری میکنیم.

همانطور كه ش �ما هم در جريان هستيد، مسئولان كشور ما وعده زياد میدهند. مثلا همين 6 ماه پيش وزير مس �کن اعلام كرد: «به هر دختر و پس �ری ك �ه ازدواج كنند در كمتر از يك س �ال يك واحد مس �کن مهر میدهيم » الان وظيفه چه كس �ی است كه پيگير اين وعده شود؟

طالبیان: رس �انه! پیگی �ری نماینده افکار عموم �ی، از پیگیری زیرمجموعهای از خود آن وزارتخانه، خیلی متفاوت است. مثلا درباره یک مشکل اگر 10 بار مدیر کل یک سازمان به وزیر زنگ بزند، به اندازه نیمبار )!( پیگیری خبر 3020: تاثیر ندارد.

خب الان يك جوان كه مش �کل دارد، بايد به رسانه بگويد يا پيش شما بيايد؟

طالبی �ان: باید به ما بگوید، ولی ما چه کار میتوانیم بکنیم!؟ به وزارتخانه نامه میزنیم که مردم چنین مش �کلی را دارند، آنها ه �م به ما میگویند در حال پیگیری هس �تیم، ما هم به آن جوان میگوییم: در حال پیگیری هستند. پس شما در حوزه اجرا مشکل داريد، درست است!؟ هاشمی: بهطور قطع. ش �ما شک نکنید این سازمان، اختیارات لازم را در ح �وزه اجرایی کردن بعضی وظایفش ندارد. این نکته مشهود اس �ت! مثلا به ما میگویند شما مس �ئول فراغت جوانان هس �تید ولی پولش را به همه س �ازمان ها میدهند! بعد سازمانها ه �م در مقاب �ل پیش �نهادهای ما میگوین �د، پول �ش را بدهید تا اجراییاش کنیم!

اگر يك جوان دانشجو در اين شهر خودمان مشکل داشته باشد، میتواند برای برطرف كردن مشکلش به شما مراجعه كند؟

هاش �می: اصلا باید ببینی �م من به عنوان متول �ی امور جوانان میتوانم با دانش �گاه ارتباط برقرار کنم و مشکلش را برطرف کنم یا نمیتوانم!؟ اصلا نامه من برای آنها ارزش قانونی دارد!؟

اگ �ر بخواهيد به فعاليتهای اداره كل جوانان و ورزش در زمان رياست خودتان، نمره بدهيد، چه نمرهای خواهيد داد؟

هاش �می: هیچکس نمیگوید ماس �ت من ترش اس �ت ولی ما در ح �د بضاعت و توانمان تم �ام تلاشمان را کردهایم. اداره کل جوانان و ورزش خراس �ان جزو اس �تا نهای پیش �رو در مسایل جوانان در کش �ور اس �ت. الان در بعضی استانها به همین اندازه ما هم پیش �رفت نکردند. ش �ما میدانید که قبل از ادغام سازمان ورزش و جوانان کار تحقیقاتی دقیقی انجام نش �د و بعد از ادغام یک مقدار کار کارشناسی روی آن انجام شد که دیر بود.

همه میدانند كه اين ادغام با يك عجلهای انجام شد. آينده اين ادغام را چه طور میبينيد؟

هاش �می: اصولا هر کاری که غیر کارشناس �ی شده باشد، هم میتوان �د فرصت باش �د و هم تهدید. این ادغ �ام که بهطور قطع کارشناسی شده نبود و بعد از ادغام شروع کردند به کارشناسی! به نظر شما آينده اين اداره به اين شکل موفقيتآميز نيست؟ هاشمی: بله، اما من خودم یک پیشنهاد دارم که وزارت ورزش و جوان �ان به قوت خودش باق �ی بماند اما ورزش از جوانان زیر نظر وزارتخانه در ادارات کل جدا بشود. چرا فکر میكنيد جدا شدنشان برای جوانان بهتر است؟ هاشمی: الان درست است که میگوییم ورزش و جوان خیلی به هم مرتبط هس �تند ول �ی من در ورزش به اش �تغال یا ازدواج جوان �ان چه کار دارم!؟ از یک ط �رف من باید به فکر هیئتهای ورزش �ی و برنامهریزی مسابقات والیبال باشم بعد یک دفعه بیایم ف �ارغ از فکر اینها، به دلایل افزایش آمار طلاق فکر کنم! به نظر ش �ما شدنی است!؟ ش �ما باید قبول کنید ساز و کارهای سازمان ورزش و س �ازمان جوانان خیلی متفاوت اس �ت. اینها یک مغز هس �تند که اندامهای اجراییشان در سازمانهای دیگر است. اگر قرار است بدین شکل ادامه پیدا کند باید راهکارهای خیلی جدی و کارشناسی شدهای پیدا کنند که مباحث و مشکلات مهم جوانان در حاشیه جذابیتهای ورزش قرار نگیرد. شما اين پيشنهادتان را به وزارتخانه هم منتقل كرديد؟ هاشمی: بله، من این پیشنهاد را به خود آقای دکتر عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان به صورت شفاهی گفتهام. نظر ايشان درباره اين پيشنهاد شما چه بود؟ هاشمی: افرادی که من این پیشنهاد را با آنها در میان گذاشتم، گفتند پیش �نهاد خوبی اس �ت. اما این پیش �نهاد هم برای اجرایی ش �دن مش �کلات خودش را دارد. بالاخره این دو سازمان اول از هم جدا بودند، بعد ادغام ش �دند و حالا اگر بخواهیم به این نوع جدا بشوند، کمی سخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.