جلسه اول را چطور بگذرانیم؟!

Jeem - - الصفحة الأولى - عاطفه ذبیحی irjeem. [email protected]

آدمه �ای مختل �ف، ب �ه ط �رق مختلفی در جلس �ه اول برخ �ورد میکنند. جلس �ه اول جلسه آش �نایی است و تاثیر خیلی مهمی در انتخاب نهایی دارد، پ �س خوب حواستان را جم �ع کنید! بعضیه �ا میروند روبهروی هم مینشینند و هی بگی نگی به هم نگاهی میکنند و یکی دو کلمه با هم حرف میزنند و این میش �ود جلسه اولش �ان، بعضیهای دیگر کمی س �رخ و سفید میشوند و حرفی نمیزنند و جلس �ه آشناییشان تمام میشود، یکس �ری اف �راد از قبل خودش �ان را آماده کردهان �د و ی �ک عالمه حرف ب �رای گفتن دارند، ام �ا در رویارویی با طرفش �ان همه چیز از ذهنشان پر میکشد. البته افرادی هم هس �تند که خیلی خوب از پس جلس �ه اول بر میآیند. چند نکته مهم كه بايد درباره جلس �ه اول گفتوگو به عرضتان برسانيم:

اول اینکه لطفا صحبت را کس �ی ش �روع کند که اس �ترس کمتری دارد. مهم نیست که اول پس �ر شروع کند یا دختر، مهم این است ک �ه به حالتهای هم دقت کنید تا اگر طرف مقابل استرس بیشتری داشت شما گفتوگو را به دس �ت گیری �د تا اینج �وری آرامش بیشتری در گفتوگویتان وجود داشته باشد. پ �س خجالت و اس �ترس را کنار بگذارید تا بزرگتری �ن انتخاب زندگیتان را بهتر انجام دهید.

دوم اینک �ه اولی �ن جلس �ه گفتوگ �و بهتراس �ت حضوری باش �د، چون در جلسه اول بای �د ظاهر یعنی چه �ره و اندام و صدا و حرکات مخاطبت �ان را برانداز و ارزیابی کنی �د، در حالی که با هم ح �رف میزنید به نحوه صحبت کردن و اس �تفاده از کلمات او حتما توجه کنید و با خودتان بسنجید که آیا مورد توجهتان اس �ت یا برایتان زننده است. بالاخره بحث یک عمر زندگی است!

س �وم اینکه در جلس �ه اول وارد مباحث جزیی نش �وید. بیش �تر به کلی �ات بپردازید. مثلا معرف �ی مجدد خود و خانواده، هر چند تک �راری باش �د ام �ا از اس �ترس طرفین کم میکند. بع �د از معرفی خودت �ان، اطلاعات مربوط به محل تولد، سن، تحصیلات، شغل، سابقه شغلی، کجا کار میکنید، الان وضعیت تحصیلیتان چه جوری اس �ت، فرزند چندم خانوادهای �د، چند تا خواهر و ب �رادر دارید، هر کدامش �ان چند سالهاند و چه تحصیلات ی �ا کاری دارند، وضعیت تاه �ل خواهران و برادرانت �ان، محل زندگیتان و یک ش �مای کلی از برنامه آینده زندگیتان بگویید.

چهارم اینکه یک پیشنهاد کاملا دوستانه! اگر واقعا به فکر خوش �بخت شدن هستید و دوس �ت دارید زندگی رو به رش �د و تعالی داشته باش �ید حتما درباره مسایلی که درباره آنها با ش �ما ح �رف میزنم مطالعه داش �ته باش �ید و کتابه �ا و لوحهای آموزش �ی و س �ایت های مختلف را در زمین �ه ازدواج و گامهای آن مطالعه کنید. یا حق... تمام سالِ كنکور را با هم درس خوانده بوديم، كلی برنامهريزی و آزمون آزمايشی و... وقتی كارت جلسه صادر شد، صندلیهايمان تقريبا نزديك هم بود! خودش میگفت از صبح حالش ناجور بوده و نتوانسته صبحانه بخورد، سر جلسه تقريبا زمان پايان دفترچه عمومی بود كه حالش به هم خورد و مجبور شد سالن امتحان را ترک كند! چقدر سخت است يك آدم يك سال از عمر عزيزش را بگذارد پای يك امتحان و بعد به خاطر استرس و فقط به خاطر استرس، همهاش بر باد برود! همينجوری و در شرايط معمولی، همه ما استرس امتحان را تجربه میكرديم، چه برسد به اينكه امسال، انواع و اقسام امتحانها، به خاطر انتخابات به ما نزديكتر شدهاند و سيل استرس رو به ما روانه است. پس بايد برای دوئل با اين حريف قَدر، يك فکر درست و حسابی برداريم و از همين حالا نگذاريم كاری كند كه تلاشهای چندين ماههمان هدر برود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.