خواب

Jeem - - الصفحة الأولى -

یکی از مهمترین اتفاقاتی که باعث میش �ود قبل امتحان یا زمانی که مشغول نوشتن و پاسخ دادن هستید، استرس سراغتان بیاید، خواب نامناسب اس �ت. اما چش �متان روز بد نبیند، دقیقا ش �ب امتحان بیخوابی به کلّه آدم میزند و پدر آدم را در میآورد! ب �رای اینکه بتوانید راحت و بدون دردسر بخوابید:

حداقل نیم س �اعت قبل خ �واب، کتابتان را ببندید و بیخیال ش �وید! به این نیم س �اعت ها کسی ملّا نشده...

س �عی کنید هیچ قسمتی را برای صبح امتحان نگذارید. حتی چند خط! یا همان ش �ب تمامش کنید ی �ا از خیرش بگذرید. فک �ر این چند خطِ باق �ی مان �ده، نمیگذارد راحت س �ر ب �ه بالش بگذارید!

وس �ایل فردا را آم صبح موکول نکنید.

اگ �ر خیلی دور و برتان ریخت و پاش اس �ت، یک نظم کلی به اتاق بدهید! در حد اینکه کتابها را روی هم بگذارید تا اتاقتان سامانی گیرد!

قب �ل از خ �واب، ورج �ه وورج �ه و کارهای هیجانی ممن �وع! دیدن یک فیلم، ب �ازی کردن، ورزش و...کارهایی هستند که هیجانهای شما را بالا میبرد و خواب راحت را از شما میگیرند! امان از رفیق ناباب! دریاف �ت ی �ک پیامک ح �اوی این پی �ام که «من دور هفت �اد و س �و مام! » ی �ا «وااااای من که هیچی نمیفهمم !» یک تماس تلفنی ش �امل «نمی دونی چه جوری میشه این درس رو تک ماده زد؟ » و... عقل س �لیم حکم میکند شمایی که خودت کوه استرس هستی و همینجوری در حال انفجاری، پس ش �ب امتحان گوش �ی ات را خاموش کن و بگذار کنار! رد و بدل کردن این جنس پیامها، نه تنها سازنده نیست، که هم شما را ناامید میکند و هم سطح یادگیریتان را پایین میآورد. ع �لاوه بر اینکه تجربه ثابت کرده، به این پیامها نمیشود اطمینان کرد! هم از طرف کسی که ادعا میکن �د چندین دور کتاب �ش را خوانده و هم از طرف کسی که میگوید هنوز شروع نکرده! پس جدی نگیرید...

�اده کنید و هیچ کاری را به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.