ﻧﻤودار بکشید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

حتما برای ش �ما هم اتفاق افتاده است که بعد از اینکه برای اولی �ن بار یک مطلب را خواندید و یاد گرفتید، تازه احس �اس میکنید که حتی یک کلمه هم یادتان نمانده و همه چیز را قاطی پاتی کردهای �د! بعد ناگهان اس �ترس مثل بهمنی که از کوه پایین میآید به وجودتان س �رازیر میشود... اما راس �تش را بخواهید، اصلا اینطوری نیست. در واقع مغز ش �ما، یک دفعهای، با حجم زیادی از مطالب رو به رو ش �ده و تعجب کرده! بهترین راه چاره برای این ماجرا این اس �ت که هر فصل یا بخش �ی را ک �ه میخوانید یک نم �ودار خیلی مختصر و کوچک از محتوای همان بخش روی کاغذ بکش �ید. چ �ون در این حالت ذهن ش �ما فق �ط به یک نظم و س �ازماندهی احتیاج دارد تا هم �ه چیز را دوباره دس �ته بندی کند. اینجوری هم بهتر یاد میگیرید و هم اس �ترس س �راغ تان نمیآی �د. فق �ط یادتان باش �د لازم نیس �ت همه جزئیات آن فصل را در نمودار بیاورید. چون این کار هم خیلی وقتتان را میگیرد و هم خودش استرسزا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.