لطفا ایده آلیسم نباشید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

یک گروه موجودات روی همین کره زمین وجود دارن �د به نام ایدهآلیس �مها! اینه �ا از همه چیز، بهترینش را میخواهند و حاضر نیس �تند به «کم » قانع ش �وند. حتم �ا باید در همه درسها گوش �ه بیستش �ان کم نش �ود. در همه امتحانها، عالی باشند و کمی کوتاه نیایند! اگر شما هم جزو اینها محس �وب میش �وید، خیلی زود فکری به حال خودتان بکنید! این طرز فکر شما، بیشترین میزان استرس را برایتان به وجود میآورد. لازم نیست خودت �ان را آدم ضعیفی بدانی �د و پیش خودتان بشکنید! بلکه فقط گاهی باید بپذیرید که همه چیز را با هم نمیشود داشت و شاید لازم نباشد برای داشتنش خودتان را بکشید! مثل نمره20 ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.