بومگردشگری: پاسداشتآداب ورسوم سرزمینهفت اقلیم

Jeem - - الصفحة الأولى -

از وقتی یادم میآید ملت روزهای جمعه و ایام تعطیل دیگر برای فعالیتهایی مثل کوهنوردی، ش �کار و امثال اینها راهی طبیعت میش �دند و هدف اصلیش �ان هم از ای �ن کار طبیعتا دیدن خود کوه و ش �کار بوده اما از آنجا که این خارجیها دوس �ت دارند روی هرچی �زی اس �م بگذارند، از ده �ه 1960 اصطلاحی به نام اکوتوریس �م ECOTOURISM( ) در جهان باب شده و سازمانی هم به نام انجمن بینالمللی اکوتوریس �م TIES( ) تأس �یس شده اس �ت. حالا طبق تعریف این انجمن، «اکوتوریس �م یک س �فر و بازدید زیس �ت محیطی مس �ئولانه، از مناطق طبیعی بکر است که ب �ه منظور لذت بردن از طبیعت و درک مواهب آن و ویژگیهای فرهنگ �ی مرتبط با آن انجام میش �ود، به طوری که باعث ترویج حفاظت ش �ود و اثرات منفی بسیار کمی بر محیط به جای گذارد و شرایطی را برای اشتغال و بهرهمندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی )بومی( فراهم کند» . بنابرای �ن وقتی ب �ه بر و بچس تلفن میکنی �د و یک گروه فراهم میآورید و میروید کوه و چند شب آنجا اتراق میکنید و کمپ میزنی �د یا ای �ن تورهایی که برای جنگل ابر نامنویس �ی میکنید و زحم �ت آن همه پیادهروی را به ج �ان میخرید یا مخصوص آب درمان �ی به مناطقی میروید که چش �مه های آب گرم دارند، شما مشمول عنوان اکوتوریست یا معادل فارسی آن بومگردشگر میشوید. تبریک میگم واقعا!!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.