جای »عسل بدیعی« در سینما و تلویزیون ایران خالی خواهد ماند

گفتوگوی ویژه »جیم « با »کیانوش عیاری« درباره درگذشت »عسل بدیعی« و شایعات درباره آن

Jeem - - الصفحة الأولى - مریم ضیغمی irjeem. [email protected]

خبر درگذش �ت «عس �ل بديعی» در نخس �تين روزه �ای فصل بهار اهالی هنر را بینهايت غم زده كرد. اين هنرمند س �ينما و تلويزيون برای نخس �تين بار در فيلم «بودن يا نب �ودن » اثر كيانوش عياری در نق �ش دختری ارمنی كه انتظار پيوند قلب را میكش �د بازی كرد و خاطرهاش با اولين حضور حرفهای اش هميش �ه و همه جا در اذهان باقی ماند. در اين بين از آنجا كه در اين روزها گفتوگو با خانواده بديعی كه داغدار هستند چندان مطلوب نيست و از طرفی آنها هم در دس �ترس نيستند؛ بهتر ديديم به س �راغ كيانوش عياری، كاشف بديع �ی برويم تا عس �ل بديعی را با كمك اي �ن كارگردان نامدار و پيشکسوت بهتر بشناسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.