گراهزچا اهررشگر شتبالگدن رریت جیموزد می...

جیم و گزا فو ش را د 3 سو به شما میآ

Jeem - - الصفحة الأولى - مرتضی اخوان irjeem. [email protected]

ام �روز بايد مغز خودتان را گاز گرفته باش �يد كه تا پايان اي �ن گزارش مهيج و خواندنی همراه ما نباش �يد. راس �تش را بخواهيد از قديم گفتهاند هيچ بقالی نمیگويد ماست من ترش است و ما هم ش �روع اين گزارش را با يك تعريف خفن از خودمان آغاز كرديم تا نقضكننده اين ضربالمثل ريش �ه دار ايرانی نباشيم. خاطر مبارکتان باش �د پيش از نوروز وعدهتان داديم تا با «گزارشگری فوتبال جيم» مش �هور ش �ويد و نامتان برود لا به لای كتاب ركوردهای گينس! حقيقت اثاثكشی جيم ش �ب عيدی دس �ت مان را از زمين و زمان كوتاه گذاش �ت اما بعد از نوروز رفتيم س �راغ 2 تن از برترين گزارش �گران جيمی كره خاكی و دمی را با آنها س �خن گفتيم و گزارشش �ان را شنيديم. اما از آنجا كه بنده نگارنده كمی مغزم تاب برداشته است از همين جا مسيرم را منحرف میكنم و میروم س �راغ س �وژه اصلی اين گزارشمان كه همانا راه و چاه گزارشگر فوتبال شدن اس �ت. خودمان هم خوب میدانيم كه ش �ما از عنفوان كودكی دلتان میخواس �ته يك روز عادل فردوس �ی پور ش �ويد و فوتبال را برای همه دوستان و آشنايان، بلکم كل ملت ايران گزارش كنيد. اگر میخواهيد به اين مهم دست پيدا كنيد تا پايان اين گزارش ما را همراهی كنيد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.