شروع کنید البته در حمام!

Jeem - - الصفحة الأولى -

بد نیس �ت وقت �ی میروید زی �ر دوش حمام به ج �ای آواز خواندن و پراندن خروس همس �ایه از خواب نیمروزی، برای خودتان ش �روع کنید به گزارش �گری یک فوتبال داغ و مهیج اروپایی! آنق �در داغ ک �ه س �رمای آب ی �خ زده حم �ام از س �رتان بپ �رد و تنتان بس �وزد! کافی اس �ت چش �م هایتان را ببندی �د و خودتان را به دس �ت خیال بس �پارید. اصلا هم مهم نیس �ت که چقدر بلد هس �تید و میتوانید درست گزارش کنید. در ای �ن بخش حتی اطلاعات خ �ام و پخته هم نیاز نیس �ت. این یک آزمون ساده است: «صدای منو از درون، بله درس �ت ش �نیدید، درست از درون حموم میشنوید. جایی که قراره گزارشی داشته باشم برای شما از پخش زنده مسابقه فوتبال بین دو تیم بارس �لونا اسپانیا و بایرن مونیخ آلمان در چارچوب مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. جایی که قراره.. .» دیدید چه راحت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.