لطفا نیت کنید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

پله اول گزارش �گر ش �دن در فوتبال خیلی شبیه پلههای اول بسیاری از کارهاست که در زندگی روزم �ره میخواهید آن را انج �ام بدهید. با این تفاوت که در ای �ن تصمیم اگر پله اول را بروید دیگر راهی برای بازگشت ندارید و ممکن است مورد تمس �خر دوستان و آش �نایان قرار بگیرید! ش �ما باید اول از همه نی �ت کنید که میخواهید گزارش �گر فوتبال ش �وید. این نیت برای ش �ما ویژگیهایی را هم ترس �یم میکند. ویژگیهایی که باید از آن پس آنها را اجباری هم که ش �ده یا داش �ته باشید یا به دست بیاورید. ویژگیهایی مث �ل اعتماد ب �ه نفس، ص �دای بلبل �ی، گنجینه واژگان قوی و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.