پیچ صدای تلویزیون را ببند

Jeem - - الصفحة الأولى -

در ای �ن مرحله کم �ی اعتماد ب �ه نفستان بالاتر رفته اس �ت و ش �ما میتوانید خودتان را بفریبید ک �ه داری �د یواش یواش گزارش �گر میش �وید. بروید جلوی تلویزیون بنشینید و همین که موقع پخش دی �دار رئال مادرید و بورس �یا دورتموند در چارچوب نیم �ه نهایی لی �گ قهرمانان اروپا ش �د، با کسب اجازه از خواهر و برادر بینوایتان پیچ ص �دای تلویزیون را ببندی �د و به جای این گزارش �گرنماهای الکی خودتان ب �ازی را برای خانواده و دوس �تان گزارش کنید. این طوری به طرز دراماتیکی وارد جرگه گزارش �گران س �یما میشوید. البته سیمای خانواده!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.