اسفند 91 از سرمربيگری پرسپوليس استعفا كرد كه مورد پذيرش مدير عامل باشگاه قرار نگرفت.

Jeem - - الصفحة الأولى -

پنالتیزن خوبی بود به جز يك بار! معمولا پنالتیهایش را محکم و به گوش �ه راس �ت دروازه میزد. در مرحله نیمهنهایی جام ملتهای آس �یا 2004، بازی کش �ورمان با چین به ضربات پنالتی رس �ید. او در آخرین ضربه پش �ت توپ رف �ت و در دل �ش تصمیم گرفته بود که ب �رای روحیه دادن به هم تیمیهایش ضربهاش را چیپ بزن �د! چیپ زد اما دروازهبان چین هم با خوششانس �ی و با یک دس �ت توپ را مهار کرد تا به جای روحیه دادن، تیمملی کشورمان از صعود به فینال باز بماند. خودش درب �اره آن روز میگوید : «تو پنالتیها ه �م اول ایمان توپش را زد به تیر دروازه. او که ضربهاش را خراب کرد، فش �ار بازی روی من خیلی زیاد ش �د. من گلزن را که دیدم، دیدم اگر چیپ بزنم راحت گل میخورد. تصمیم درستی گرفته بودم. درست هم حرکت کردم ول �ی چیپم، چیپ از آب در نیام �د. اگر میگرفت روی پایم حتما گل میشد اما نشد! » اما در کنار همه اینها از گل او در جامجهانی 2006 به مکزیک هم نمیتوان گذش �ت، یادتان که هس �ت!؟ اگر نیست سری به سایت جیم بزنید و کلیپ این گل را ببینید...

يحيی مربی میشود... او در روزهای �ی ک �ه در صبا توپ میزد و تیم �ش نتایج خوبی نمیگرف �ت، به هیچ وجه فکرش را هم نمیکرد که روزی بتواند مربیگ �ری این تی �م لیگبرتری را تجربه کند. اما بعد از کس �ب نتایج ضعیف «ضیایی » مربی وقت صبا، «گل محمدی» س �رمربی موقت این تیم ش �د و و آنقدر درخش �ید که تیمش تا چند هفته مانده به پایان مس �ابقات، مدعی قهرمان �ی لیگبرتر هم بود اما با مصدومی �ت و محرومیت چند بازیکن کلیدی تیمش این فرصت را از دس �ت داد و بعد از آن هم راهی تیم تربیت یزد ش �د. زمان به س �رعت گذش �ت و حالا او مربیگری پرسپولیسی را بر عهده گرفته که ژوزه دم �ار از روزگارش درآورده بود! حالا باید ببینیم آیا در صورت کس �ب نکردن قهرمانی جام حذفی امسال، یحیی میماند یا او هم به سرنوشت ژوزه دچار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.