برای خودتان تیکه کلام داشته باشید

Jeem - - الصفحة الأولى -

بد نیس �ت حالا که دیگر عادت کردهاید شبها و پ �ای فوتباله �ای اروپای �ی خان �واده را پای گزارش خودتان مینش �انید، ی �ک چند تا تیکه کلام ناب گزارش �گری هم برای خودتان اختراع کنید. اینط �وری خیلی زود در خاطرها ماندگار میش �وید. برای اینکه اول کاری راه بیفتید، یک دوجین نمونه تیکه کلامهای گزارشگران مشهور ایرانی را هم برایتان میگوییم. توجه کنید: عادل فردوسیپور: چه میکنه این بازیکن... جواد خيابانی: میتونم بگم واقعا... م �زدک ميرزايی: ی �ک س �وپر گل... یک فوق واکنش... پيمان يوسفی: نشون به اون نشون که... علیرضا عليفر: چمدانی از تجربه... بهرام شفيع: میریم که داشته باشیم... عباس به �روان: از بین پاه �ای بازیکن حریف تونل باز میکنه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.